UCAPAN ABDUL HADI AWANG SEMASA PEMBENTANGAN USUL RANG UNDANG-UNDANG AKTA355

Thursday 6 April 2017


Mukadimah

Terima kasih Tan Sri Yang Di Pertua Dewan Rakyat,

Saya mohon untuk menyambung serta menghuraikan Usul yang telah saya bentangkan mengikut Peraturan Mesyuarat 49(1) yang dibaca bersama Peraturan Mesyuarat 28,

Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat di persidangan Dewan Rakyat pada 24 November 2016 yang lalu di Dewan Yang Mulia ini.

Tan Sri Yang di-Pertua, dan semua Ahli-Ahli Yang Berhormat Anggota Dewan Rakyat :

1. Saya berdiri pada hari ini sebagai anggota Dewan Rakyat yang dipilih oleh rakyat, dalam ruang lingkup tugas saya untuk membawa suatu Rang Undang-undang Ahli Persendirian bernama Rang Undang-undang Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) (Pindaan) 2016, yang dibenarkan oleh sistem demokrasi berparlimen yang di amalkan dalam negara kita sebagaimana mengikut Peraturan Mesyuarat 49 (1).

2. Saya ingin mengajak anggota Dewan pada hari ini supaya mendengar dengan deria yang terbuka, membaca dengan mata hati yang tulus, berfikir dengan penuh kematangan dan tanpa prejudis terhadap pembentangan saya ini, kerana itulah sifat yang sepatutnya kita miliki sebagai warga negara dan anggota Dewan yang bertamadun. Sikap berfikir secara berlais-lapis sehingga menimbulkan prasangka karut melampau-lampau adalah tidak bagus diamalkan terutamanya dalam Dewan yang mulia ini.

3. Saya mengambil tanggungjawab ini adalah bertepatan dengan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, dalam Pembukaan Penggal Parlimen, di Mesyuarat Pertama, Penggal Kelima, Parlimen Ketiga Belas, pada Isnin 6 Mac 2017 dengan titah :

“Sebagai sebuah negara yang mengamalkan prinsip wasatiyyah, atau kesederhanaan, Beta menyokong segala inisiatif yang dilaksanakan agar sebarang unsur penghinaan terhadap agama Islam dan institusinya di negara ini ditangani dengan kebijaksanaan dan ketegasan. Beta berharap langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menangani penyebaran ajaran yang menyeleweng daripada Islam melalui media massa dan laman web terus dipertingkatkan termasuklah meneruskan pemerkasaan undang-undang pentadbiran agama Islam.”

4. Manakala titah Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong ke-14 dalam Pembukaan Penggal Parlimen di Mesyuarat Pertama, Penggal Keempat, Parlimen Ketiga Belas pada 7 Mac 2016 pula mengandungi titah :

“Beta menyokong penuh segala inisiatif bagi mendaulatkan Islam sebagai agama Persekutuan dan dalam masa yang sama agama-agama lain boleh diamalkan dengan bebas dan damai dinegara ini.Beta berharap langkah-langkah kearah memperkukuhkan institusi agama dan kecekapan pelaksanaan undang-undang pentadbiran agama Islam melalui pemerkasaan mahkamah syariah dapat disegerakan”.

5. Saya terpanggil untuk menjelaskan bahawa Perlembagaan Persekutuan dalam Perkara 3 (1) menyatakan: “Agama Islam adalah agama bagi Persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan”.

6. Kita sepatutnya hendaklah memerdekakan fikiran kita daripada Suruhanjaya Reid yang mentafsirkan perlembagaan yang membataskan Islam dalam hal-hal yang tertentu dan tidak menjayakan Islam sebagai agama yang sempurna, lengkap dan boleh menyelesaikan masalah. Mereka menafsirkan Islam daripada perkataan “Religion” dalam bahasa Inggeris, tafsiran yang tidak berpijak dengan bahasa asal Islam daripada perkataan al-Din yang memberi makna yang menyeluruh.

7. Kita mestilah mentafsirkan Islam yang bukan hanya kepercayaan dan upacara agama atau urusan individu semata-mata, bahkan Islam adalah cara hidup yang lengkap termasuk semua bidang amalan manusia, samada peribadi, kemasyarakatan, perundangan, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, moral, kehakiman, tadbir - urus dan cara hidup serta akhlak berpandukan wahyu dari Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW.

8. Dalam Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan juga menyatakan:

Fasal 1; “Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan, tertakluk kepada Fasal (4), mengembangkan agamanya.”, dan

Fasal 3;“Tiap-tiap kumpulan agama adalah berhak: (a) menguruskan hal ehwal agamanya sendiri; (b) menubuh dan menyenggara institusi-institusi bagi maksud-maksud agama atau khairat.”,

Fasal 4; “Undang-undang Negeri dan mengenai Wilayah Persekutuan, undang-undang Persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan agama antara orang-orang yang menganuti agama Islam.”

9. Dari peruntukan ini amatlah jelas bahawa orang-orang Islam berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Di sini jelas menunjukkan bahawa wujudnya keperluan untuk urusan agama Islam ditadbir oleh orang Islam dan tidak mencampuri agama lain berdasarkan prinsip keadilan dan kemakmuran. Manakala orang bukan Islam bebas mengamalkan agama mereka tanpa menggugat kedamaian negara, di masa yang sama tidak mengganggu-gugat amalan agama bagi orang Islam dalam negara kita ini.

10. Sejarah telah membuktikan bahawa orang yang bukan Islam bebas beragama ketika Islam memerintah dan berkuasa pada zaman kegemilangannya. Peperangan berlaku pada awal penaklukan kerana Islam ditentang hebat dengan kekerasan bersenjata dan kebebasan dakwahnya diganggu-gugat oleh pihak musuh.

11. Selepas musuh berjaya dikalahkan, negeri-negeri yang bukan Islam dibebaskan daripada kerajaan yang zalim sebelumnya. Rakyatnya yang ada di dalam negara tidak dipaksa menganut Islam, harta benda mereka tidak dirampas, rumah ibadat tidak dirobohkan, cara hidup mereka tidak diganggu, bahkan mereka dilayan dengan adil, lebih baik daripada pemerintah yang se bangsa dengan mereka.

12. Tidak ada sebarang paksaan walaupun pada masa itu kekuatan bala tentera boleh digunakan untuk kekerasan dan paksaan. Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW dan para sahabat yang memerintah pada masa itu sentiasa berpesan dalam perkara ini. Lihatlah contoh-contoh yang ditunjukkan oleh penguasa yang adil dan berpegang kepada ajaran Islam yang tulen, bukannya yang menjadikan Islam sebagai tempelan semata-mata. Hakikat ini disedari oleh orang yang mengkaji sejarahnya dengan jujur, penuh kesedaran, beretika dan berdisiplin.

Tan Sri Yang Di-Pertua,

Sejarah Akta 355

13. Saya mendengar ada kalangan di luar sana yang cuba berhujah bahawa pindaan Akta 355 adalah tidak sah dari sudut perlembagaan kerana urusan agama Islam adalah di bawah kuasa negeri. Memang benar dari satu sudut bahawa urusan agama Islam adalah urusan negeri, terletak di bawah kuasa negeri, dengan Badan Perundangan sebagai penggubal undang-undang berkaitan Islam dan Sultan atau Raja sebagai Ketua Agama Islam.

14. Izinkanlah saya menjelaskan secara ringkas bahawa berikutan daripada kedudukan Islam adalah sebahagian daripada urusan bagi negeri-negeri dan tertakluk kepada peruntukan Perlembagaan negeri, maka Perkara 74 Perlembagaan Persekutuan telah menyebut tentang struktur pembahagian kuasa perundangan antara Persekutuan dan negeri-negeri.

15. Seiringan dengan peruntukan Perkara 74, Perlembagaan Persekutuan telah mengadakan Jadual Kesembilan yang dibahagikan kepada tiga senarai utama, iaitu Senarai I (Senarai Persekutuan), Senarai II (Senarai Negeri) dan Senarai III (Senarai Bersama).

16. Apabila kita merujuk Butiran 1, Senarai Negeri, Jadual Kesembilan, ianya menerangkan bidang kuasa negeri-negeri berkaitan hal ehwal Islam adalah jelas dan tidak dinafikan. Namun, negeri adalah terhad apabila tidak boleh menggubal kesalahan dan hukuman mengenai perkara-perkara yang tersenarai di bawah Senarai Persekutuan.

17. Oleh yang demikian, Parlimen diberikan kuasa oleh Perlembagaan untuk menentukan bidang kuasa Mahkamah Syariah berkaitan kesalahan dan hukuman yang boleh dibuat oleh Badan Perundangan Negeri untuk dilaksanakan di Mahkamah Syariah.

18. Dengan kata lain, Parlimen boleh membuat akta untuk menentukan bidang kuasa Dewan Perundangan Negeri berkaitan hukuman-hukuman yang boleh dijatuhkan kepada Mahkmah Syariah sebagaimana dijelaskan dalam Butiran 1.

19. Secara telitinya, prinsip-prinsip yang termaktub dalam Butiran 1, Senarai Negeri, Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan adalah :

1) Terhad kepada umat Islam. Bidang kuasa Mahkamah Syariah terhad hanya kepada orang yang menganut agama Islam. Oleh itu orang bukan Islam tidak perlu bimbang dengan agenda politik pihak tertentu yang cuba menakut-nakutkan masyarakat bukan Islam.

2) Terhad kepada perkara-perkara dalam Butiran 1; tidak termasuk perkara-perkara dalam Senarai Persekutuan dan perkara-perkara lain dalam Senarai Negeri.

3) Tertakluk kepada had hukuman maksimum yang diberikan oleh undang-undang persekutuan.

20. Justeru itu, berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, Akta 355 adalah sebuah akta yang sah dengan mengambil punca kuasa daripada Butiran 1, Senarai Negeri, Jadual Kesembilan, Perlembagaan Persekutuan.

Tan Sri Yang Di-Pertua,

21. Akta 355 atau Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) telah diluluskan oleh Parlimen pada 3 Mac 1965 yang mulanya dikenali sebagai Muslim Courts (Criminal Jurisdiction) Act atau Akta Mahkamah Orang-orang Islam (Bidang Kuasa Jenayah) dan hanya diberi bidang kuasa mengenai kesalahan yang boleh dihukum dengan denda tidak lebih RM 1000 dan penjara tidak lebih enam bulan atau kedua-duanya.

22. Akta 355 ini merupakan suatu akta untuk memberi bidang kuasa kepada mahkamah-mahkamah yang ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang Negeri bagi maksud membicarakan kesalahan-kesalahan di bawah hukum syarak.

23. Ketika Akta 355 dibentangkan pada tahun 1965, ahli parlimen yang membahaskan semuanya ahli-ahli Parlimen Islam sahaja dan tiada bantahan pun dari Ahli Parlimen bukan Islam walaupun ketika itu Lee Kuan Yew turut hadir sebagai Ahli Parlimen sebelum pemisahan Singapura daripada Malaysia.

24. Dalam perbahasan tersebut juga telah dibangkitkan supaya hukuman yang diletakkan adalah tidak mutlak dan boleh dipinda atau ditambah. Bidang kuasa yang dihadkan hanyalah permulaan dan ia adalah proses ke arah kesempurnaan.

25. Bidang kuasa itu telah ditambah pada tahun 1984 dengan pindaan kepada akta itu dan Mahkamah Syariah diberi bidang kuasa mengenai kesalahan yang boleh dihukum dengan penjara tidak lebih tiga tahun atau denda tidak lebih RM 5000 atau rotan tidak lebih enam sebatan atau gabungan hukuman itu.

26. Pada tahun 1988, Akta 1965 telah disemak semula dan diubah nama kepada Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965 (Akta 355).

27. Akta ini telah diperluaskan pemakaiannya ke negeri Sabah dan Sarawak pada tahun 1989 melalui Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) (Pindaan dan Perluasan). Ini adalah kerana pada ketika Akta itu digubal, Mahkamah-mahkamah Syariah belum lagi dibentuk di kedua-dua negeri tersebut. Oleh sebab itu, ahli-ahli Dewan Sabah dan Sarawak tidak perlu risau kerana akta ini sudah terpakai di Sabah dan Sarawak sejak puluhan tahun dan ianya adalah jelas tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan mahupun Perjanjian Malaysia 1963.

28. Satu lagi pindaan yang dibuat kepada Perlembagaan Persekutuan melalui Akta Perlembagaan (Pindaan) 1988 ialah Perkara 121 Perlembagaan Persekutuan bagi menyelesaikan percanggahan antara Mahkamah Tinggi dengan Mahkamah Syariah.

29. Selain itu juga, Parlimen telah meminda Perkara 5 Perlembagaan Persekutuan dalam hal penangkapan bagi sesuatu kesalahan yang boleh dibicarakan oleh Mahkamah Syariah, sebutan-sebutan dalam fasal itu mengenai seorang Majistret hendaklah ditafsirkan sebagai termasuk sebutan-sebutan mengenai seorang hakim Mahkamah Syariah.

30. Oleh kerana itu jika seorang ditangkap bagi kesalahan yang boleh dibicarakan oleh Mahkamah Syariah dan ia tidak dilepaskan, orang itu hendaklah dibawa ke hadapan seorang hakim syariah dengan segera, sekiranya tiada apa-apa sebab yang berpatutan, walau bagaimanapun dalam tempoh dua puluh empat jam (tidak termasuk masa perjalanan yang perlu) dan orang itu tidak boleh ditahan selanjutnya dengan tiada kuasa hakim syariah itu. Sekurang-kurangnya pindaan itu telah menyamakan kuasa hakim Mahkamah Syariah dalam perkara itu dengan kuasa Majistret.

31. Setelah hampir 32 tahun Akta 355 tidak dipinda, maka pada 26 Mei 2016 yang lalu, saya mengambil rasa tanggungjawab dan keberanian sebagai seorang ahli Parlimen untuk mengemukakan “Usul untuk membuat Pindaan Akta 355” mengikut Peraturan Mesyuarat 49 (1) demi menyahut seruan fastabiqul khairat (berlumba-lumba melakukan kebaikan) dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh parti-parti lain.

32. Saya telah memohon kepada Tan Sri Yang Di-Pertua untuk ditangguhkan perbahasan pada hari tersebut sehingga ke hari ini bagi memberi ruang kepada ahli-ahli Dewan, tokoh-tokoh akademik, NGO-NGO, orang bukan Islam dan seluruh rakyat Malaysia untuk membuat kajian terperinci dan mengkaji berkenaan pindaan ini. Inilah sikap keterbukaan yang kami mahu tunjukkan kepada ahli dewan dan rakyat. Inilah satu-satunya cadangan pindaan akta yang dibahaskan secara terbuka disemua peringkat, diadakan jelajah, dialog, forum, wacana dan perbincangan diperingkat rakyat sebelum ianya dibentangkan dan dibahas dalam dewan yang mulia pada hari ini. Sedangkan ratusan akta yang telah dipinda melalui perbahasan dalam Dewan Rakyat tanpa melalui perbahasan awam malah tidak pun disedari oleh masyarakat awam.

33. Ini menjelaskan bahawa apa yang dibentangkan oleh saya pada hari ini, adalah tidak melalui pintu belakang, tidak mempunyai maksud tersembunyi. Ianya adalah terang benderang, ibarat bulan purnama mengambang penuh yang terbuka dilihat oleh semua manusia yang matang dan sejahtera.

Tujuan pindaan

34. Tujuan cadangan pindaan ini adalah untuk memperkasakan hukuman di Mahkamah Syariah yang pada waktu ini adalah jauh lebih rendah dari hukuman yang boleh dikenakan oleh Mahkamah Sivil yang paling rendah dalam negara kita. Mahkamah Syariah diberi bidang kuasa mengenai kesalahan yang boleh dihukum dengan penjara tidak lebih tiga tahun atau denda tidak lebih RM 5000 atau rotan tidak lebih enam sebatan atau gabungan hukuman itu. Bidang kuasa ini masih rendah daripada bidang kuasa Majistret Kelas Pertama yang biasanya boleh membicarakan kes yang boleh dihukum dengan penjara sepuluh tahun dan boleh menjatuhkan hukuman lima tahun penjara atau denda RM10,000 atau sebat dua belas kali atau gabungannya.

35. Secara bandingannya dan contoh untuk difahami oleh kita semua, perlindungan untuk keutuhan sistem perkahwinan kepada umat Islam adalah lebih lemah berbanding perlindungan untuk masyarakat bukan Islam. Misalnya dalam kes penipuan pendaftran perkahwinan dan sindiket kahwin palsu, hukuman untuk kesalahan ini dalam undang-undang untuk bukan Islam lebih tinggi iaiitu 10 tahun penjara dan denda RM15,000 berdasarkan seksyen 40 Akta Pembaharuan Undang-undang (Pernikahan dan Penceraian) 1976.

36. Selain itu, jika hukuman terhadap kesalahan persetubuhan luar tabie dengan haiwan di bawah Seksyen 377 Kanun Keseksaan boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda atau sebatan maka hukuman 3 tahun penjara, RM5000 denda dan 6 sebatan untuk kesalahan terhadap manusia adalah terlalu ringan.

37. Dan terdapat juga kesalahan yang hampir sama di bawah Kanun Keseksaan dan di bawah Enakmen Jenayah Syariah seperti kesalahan sumbang mahram, kesalahan liwat, dan keterlibatan dalam pelacuran. Kadar hukuman di bawah Kanun Keseksaan jauh lebih tinggi misalnya bagi kesalahan sumbang mahram (incest) hukumannya ialah penjara tidak kurang 10 tahun dan tidak melebihi 30 tahun (Seksyen 376B Kanun Keseksaan).

38. Hakikatnya Akta 355 ini sudah lama tidak dipinda iaitu sejak 1984, hampir 32 tahun yang lalu. Institusi Mahkamah Syariah perlu dan sewajarnya dimartabatkan sejajar Malaysia sebagai sebuah negara Islam dan Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf Islam adalah agama persekutuan. Kedudukan mahkamah syariah sekarang merupakan suatu penghinaan kepada undang-undang dan institusi syariah.

39. Ada pula di luar sana pihak-pihak yang meremehkan cadangan meningkatkan hukuman sebagai salah satu cara untuk memerkasakan mahkamah syariah dalam negara kita. Di sinilah kita sebagai Ahli Dewan perlu untuk memahami proses perundangan melalui Dewan yang mulia ini, berbanding dengan kaedah pemerkasaan yang boleh dilaksanakan tanpa melalui proses perundangan dari Dewan ini.

40. Sememangnya ada berbagai langkah dan kaedah yang boleh dilaksanakan untuk memperkasakan kedudukan mahkamah syariah dalam negara kita ini. Semuanya boleh dilakukan secara serentak dan boleh terus dilaksanakan sekarang oleh pihak kerajaan secara eksekutif oleh pihak yang berkuasa melalui kuasa yang diperuntukkan kepada agensi yang dipertanggungjawabkan.

41. Antara yang boleh dilaksanakan sekarang ini tanpa usul persendirian ialah: (1) memperkemaskan prosedur siasatan – pendakwaan – pembelaan supaya lebih efisien dan adil, (2) melengkapkan infrastruktur fizikal kompleks mahkamah dan susun-aturnya di berbagai peringkat, (3) memberikan latihan perundangan yang lebih terancang kepada semua lapisan Yang Arif Hakim dan kakitangan mahkamah sesuai dengan perkembangan semasa yang pantas, (4) menambahkan peruntukan kewangan dan tenaga manusia supaya kes-kes perundangan boleh dikendalikan dengan cepat; dan sebagainya.

42. Saya tegaskan sekali lagi bahawa semua langkah – langkah di atas boleh terus dilaksanakan oleh pihak eksekutif di agensi yang berkenaan sekiranya dipersetujui oleh pihak Kerajaan dalam negara kita, tanpa perlu kepada satu cadangan rang undang – undang baharu diperkenalkan.

Tan Sri Yang Di-Pertua,

43. Akta 355 yang berkuatkuasa sekarang adalah terhad kepada bidang kuasa jenayah bagi membolehkan Mahkamah-mahkamah Syariah membicarakan kesalahan-kesalahan yang boleh dihukum tidak melebihi 3 tahun atau apa-apa denda tidak melebihi RM5000 atau sebat tidak melebihi 6 kali atau apa-apa cantumannya seperti yang telah dinyatakan sebelum ini. Akta asal yang ada pada masa ini adalah seperti berikut :

Seksyen 2. Bidang kuasa Jenayah Mahkamah Syariah.

Mahkamah Syariah yang ditubuhkan dengan sempurnanya di bawah mana-mana undang-undang dalam sesuatu Negeri dan diberi bidang kuasa ke atas orang-orang yang menganuti agama Islam dan berkenaan dengan mana-mana perkara yang disebut satu persatu dalam Senarai II bagi Senarai Negeri dalam Jadual Kesembilan kepada Perlembagaan Persekutuan adalah dengan ini diberi bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam oleh orang-orang yang menganuti agama tersebut yang boleh ditetapkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis:

Dengan syarat bahawa bidang kuasa sedemikian tidaklah boleh dijalankan berkenaan dengan apa-apa kesalahan yang boleh dihukum penjara selama tempoh melebihi tiga tahun atau denda melebihi lima ribu ringgit atau sebatan melebihi enam kali atau apa-apa gabungan hukuman-hukuman tersebut.

44. Pindaan yang saya cadangkan pula adalah terhadap provisio, di mana Akta 355 yang dicadangkan dipinda akan berbunyi seperti berikut :

Seksyen 2. Bidang kuasa Jenayah Mahkamah Syariah.

Mahkamah Syariah yang ditubuhkan dengan sempurnanya di bawah mana-mana undang-undang dalam sesuatu Negeri dan diberi bidang kuasa ke atas orang-orang yang menganuti agama Islam dan berkenaan dengan mana-mana perkara yang disebut satu persatu dalam Senarai II bagi Senarai Negeri dalam Jadual Kesembilan kepada Perlembagaan Persekutuan adalah dengan ini diberi bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam oleh orang-orang yang menganuti agama tersebut yang boleh ditetapkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis :

Dengan syarat bahawa bidang kuasa sedemikian tidaklah boleh dijalankan berkenaan dengan apa-apa kesalahan yang boleh dihukum penjara selama tempoh melebihi tiga puluh tahun atau denda melebihi satu ratus ribu ringgit atau sebatan satu ratus kali sebagaimana di tadbir selaras dengan tatacara jenayah Syariah atau apa-apa gabungan hukuman-hukuman tersebut.

Implikasi pindaan

45. Cadangan pindaan ini tidak akan mengubah atau menambah kuasa Dewan Perundangan Negeri berkaitan jenis-jenis kesalahan. Kuasa dan bidang kuasa Dewan Perundangan Negeri berkaitan jenis kesalahan adalah kekal seumpama sedia ada, yang mana Dewan Perundangan Negeri hanya boleh membuat hukuman terhadap kesalahan-kesalahan yang berkaitan perintah agama Islam, tetapi tidak boleh membuat hukuman atas kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang ada dalam Senarai Persekutuan. Akta 355 itu sendiri pada asalnya bukan berkaitan kuasa Dewan Perudangan Negeri mengenai jenis kesalahan.

46. Jika pindaan terhadap provisio dalam Akta 355 diluluskan di Parlimen, ia tidak meningkatkan kadar hukuman secara automatic, sebaliknya Dewan Undangan Negeri (DUN) bagi setiap negeri perlu meluluskan had hukuman bagi setiap kesalahan di peringkat negeri-negeri terlebih dahulu. Peluang untuk berbahas mengenai kadar hukuman yang munasabah masih terbuka di peringkat DUN, itupun sekiranya pihak berkuasa di Negeri ingin mempertimbangkan perubahan kuantum hukuman kesalahan di bawah senarai negeri.

47. Dewan Perundangan Negeri dalam masa yang sama boleh meletakkan jenis hukuman yang mendidik dan lebih ringan daripada pemenjaraan atau lebih rendah daripada sebatan, seperti parol, amaran keras dan seumpamanya.

48. Akta ini juga tidak menimbulkan implikasi ketidaksamarataan sama sekali. Perkara 8 (1) Perlembagaan Persekutuan sememangnya menegaskan semua orang adalah sama di sisi undang-undang. Kesamarataan tersebut hanya merujuk kepada kategori atau “genre” yang sama, sebagai contoh, Islam dan bukan Islam adalah bukan kategori atau genre yang sama tetapi kategori yang sama ialah hukuman yang berlainan kepada 2 kumpulan orang Islam. Walaubagaimanapun, Perkara 8 (2) Perlembagaan Persekutuan juga dengan jelas membenarkan pengecualian kepada peruntukan kewujudan undang-undang lain dalam Perlembagaan Persekutuan, ini termasuklah Akta 355.

49. Manakala untuk memahami rasional kuantum hukuman yang dicadangkan dalam pindaan ini, ianya adalah berasaskan hasrat yang melibatkan pemerkasaan bidangkuasa hukuman Mahkamah Syariah agar ia setanding dengan bidangkuasa Mahkamah Sesyen (bagi Mahkamah Sivil).

50. Maka saya mencadangkan penjara maksimum sehingga 30 tahun, di mana tempoh 30 tahun adalah bersamaan dengan hukuman Penjara Seumur Hidup (Imprisonment For Life) bagi Mahkamah Sivil, iaitu sebagaimana yang ditafsirkan oleh Seksyen 3 Criminal Justice Act, “Hukuman Penjara Seumur Hidup adalah bersamaan dengan hukuman Penjara 30 tahun”. Bahkan di bawah Akta Senjata Api “Imprisonment For Life” boleh membawa maksud Penjara Sampai Mati. Hukuman “sumbang mahram” pula sebagaimana yang disebut dalam Akta 574 Kanun Keseksaan, perkara 376B boleh membawa hukuman penjara maksima 30 tahun jika sabit kesalahan.

51. Kuantum denda RM100,000 yang dicadangkan pula adalah mengambil kira perubahan nilai matawang selepas 32 tahun akta ini tidak dipinda. Jumlah RM5000k pada tahun 1985 (tahun pindaan nilai denda) adalah satu jumlah yang subtantial pada masa itu, jika dinisbah kepada jenis-jenis kesalahan yang boleh dihukum denda di bawah bidangkuasa Mahkamah Syariah. Justeru jumlah maksimum RM100,000 yang dicadangkan kini adalah mengambil kira perubahan nilai matawang dinisbahkan dengan jenis-jenis kesalahan di bawah bidangkuasa Mahkamah Syariah, agar ia dapat menggabungkan elemen untuk memberi pengajaran dan menggerunkan pesalah serta masyarakat awam. Tambahan pula, jumlah maksimum RM100,000 ini adalah jauh lebih rendah daripada bidangkuasa Mahkamah Sesyen Sivil yang diberi kuasa mengenakan denda tanpa had, bahkan sehingga mencecah jutaan ringggit, tertakluk kepada peruntukan spesifik di bawah Akta-Akta yang berkaitan.

Kekeliruan dan kebimbangan yang ditimbulkan

Kekeliruan pertama : Kononnya RUU Pindaan 355 adalah Hudud

52. Walaupun berkali-kali saya menjelaskan bahawa cadangan pindaan ini tiada kaitan dengan Hudud, tetapi nampaknya ada lagi individu dan parti parti politik tertentu dalam negara ini yang tidak cuba memahami, atau buat-buat tak faham, atau sengaja tidak mahu faham. Saya ingin menegaskan lagi bahawa hukuman potong tangan dan rejam tidak boleh dikenakan malah tidak termasuk dalam kesalahan yang boleh dihukum dengan hukuman seperti ini, kerana ianya bukan dalam kuasa dan bidang kuasa Dewan Undangan Negeri.

53. Di masa yang sama, wujud pula kategori ekstrimis media atau pelampau media yang menabur pembohongan dan sentiasa mengulang-ngulang tajuk pemberitaan yang songsang dengan berita asal, dan mengubah apa yang diperkatakan mengikut selera mereka. Semuanya ini dilakukan tanpa rasa bersalah, tanpa tanggungjawab, seolah – olah mereka bebas berbohong sesuka hati, seolah tidak tanggungjawab dosa-pahala dalam tindakan ganas mereka.

54. Kita sama – sama tahu bahawa semuanya dusta songsang ini dilakukan supaya medianya sensasi dan laku di pasaran media. Kepada pengamal media dan media sosial beragama Islam, termasuklah pelampau papan-kunci, suka saya memperingatkan bahawa kita mempunyai perkiraan dosa-pahala dan pembalasan di hari Akhirat yang tidak terperi hukumannya. Kecualilah ada di antara kita yang merasa cerdik, hebat dan kuat untuk berdepan dengan kemurkaan Tuhan Rabbul Jalil di Hari Pembalasan Nya nanti.

55. Bagi menjelaskan kepada kalangan yang benar-benar ingin memahami, suka saya mengambil peluang ini untuk menjelaskan apakah sebenarnya hukum hudud itu. Hukum Islam ada tiga kategori iaitu hukum hudud, qisas dan takzir.

56. Hudud merangkumi kesalahan yang dinyatakan dalam al- Quran dan as-Sunnah, dan dijelaskan oleh para ilmuan Islam sepanjang zaman sebagai kesalahan jenayah: (1) mencuri (2) merompak (3) berzina (4) menuduh zina (5) Minum arak (6) murtad.

57. Pada masa sekarang ini, semua kesalahan hudud dalam kategori (1) mencuri (2) merompakadalah berada dalam Kanun Keseksaan iaitu bidang kuasa Mahkamah Sivil.

58. Manakala kesalahan (3) berzina (4) menuduh zina (5) Minum arak (6) murtad sudah puluhan tahun diamalkan dibawah undang undang syariah di negeri masing masing (Senarai Negeri Jadual Kesembilan) dan sememangnya hanya diguna serta terpakai kepada orang Islam sahaja. Ini bukan perkara baru, kecuali akal fikiran kita tidak mahu sedar dan insaf.

59. Apa yang dicadangkan untuk diperkasakan peranan Mahkamah Syariah melalui pindaan ini adalah hanya terhadap kesalahan yang di bawah bidang kuasa negeri sahaja, iaitu untuk kesalahan (3) berzina (4) menuduh zina (5) minum arak (6) murtad.

60. Secara jelasnya, apa yang dicadangkan ialah untuk meningkatkan jumlah hukuman supaya selari dengan syariat Islam supaya jumlah hukuman pada masa ini yang hanya tertakluk kepada maksima 3 tahun penjara, RM5000 denda dan 6 kali sebatan; dapatlah dipertingkatkan kepada jumlah hukuman penjara yang lebih tinggi (ditentukan dan dikanun di negeri masing masing nanti) dan denda yang lebih munasabah, serta rotan mengikut syariat Islam dengan syarat dan jumlah sebatan yang lebih menepati syariat Islam.

61. Rotan mengikut syariat Islam pula adalah sangat berbeza dengan “rotan hukuman sivil”. Rotan mengikut syariat Islam adalah TIDAK BOLEH mencederakan,

TIDAK BOLEH dilakukan hingga kulit terkoyak atau berdarah, pukulan sebat hendaklah di merata-rata anggota tubuh kecuali muka, kepala, dada dan kemaluan. Pukulan sebat hendaklah dengan cara yang sederhana, di mana orang yang menyebat tidak boleh mengangkat rotan hingga ke paras kepalanya. Semuanya dilakukan dalam keadaan pesalah hendaklah berdiri bagi lelaki dan duduk bagi perempuan, serta memakai pakaian nipis yang menutup auratnya mengikut Hukum Syarak.

Kekeliruan kedua : Melibatkan orang bukan Islam

62. RUU Pindaan 355 adalah hak bagi penganut Islam sahaja. Maka saya menyeru supaya umat Islam bersabar dengan agama mereka berpandukan al-Quran dan As-Sunnah termasuklah dalam hubungan masyarakat majmuk di Malaysia.

63. Walaupun kewujudan masyarakat majmuk di negara kita adalah ciptaan penjajah mengikut acuannya bagi menjayakan agenda pecah dan perintah, namun al-Quran lebih mendahului petunjuk bermasyarakat majmuk dengan adil dan bersaudara di atas konsep kemanusiaan sejagat. Firman Allah SWT: (yang bermaksud)

“Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia -mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam Pengetahuan Nya (akan keadaan dan amalan kamu)”. (Surah Al-Hujurat: ayat 13)

64. Kita diwajibkan berpegang kepada konsep tiada paksaan dalam beragama. Dalam masa yang sama, Islam memerintah penganutnya supaya berdialog dengan dengan cara terbaik, khususnya bersama penganut yang mempunyai kitab suci. Firman Allah SWT: (yang bermaksud)
َِٓ ِ
“Dan janganlah kamu berbahas dengan Ahli Kitab melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali orang-orang yang berlaku zalim di antara mereka dan katakanlah (kepada mereka ): Kami beriman kepada (al-Quran) yang diturunkan kepada kami dan kepada (Kitab) yang diturunkan kepada kamu dan Tuhan kami, juga Tuhan kamu , adalah Satu dan kepadaNyalah, kami patuh dengan berserah
diri.” (Surah Al-Ankabut: ayat 46)

65. Saya mengajak semua pihak agar melihat Islam secara langsung daripada sumber kitab suci al-Quran secara budaya ilmu yang bijak dan sihat. Bukannya budaya ISIS dan DAESH berhujahkan senjata tanpa ilmu seperti yang dipaparkan oleh
Barat dan pelampau medianya yang merancang terhadap Islam dan penganutnya yang dizalimi.Jangan zalimi Islam dan penganutnya sehingga melangkah
sempadan.

66. Izinkanlah saya membuat kesimpulan dengan bahasa yang paling mudah dan terbuka, bahawa:

(1) Cadangan ini bukanlah satu hukum hudud, dan bukan satu jalan belakang untuk melaksanakan hukum hudud, dan bukan juga satu cubaan untuk mengelirukan mana-mana pihak apatah lagi anggota Dewan yang mulia ini;

(2) Cadangan pindaan ini juga hanyalah terpakai kepada penganut Islam sahaja dalam negara kita sebagaimana kewujudan dwi-sistem mahkamah syariah dan
mahkamah sivil sejak ratusan tahun lalu;

Pindaan ini sekali-kali tidak menyebabkan berlaku perlanggaran kuasa – kuasa mahkamah sivil oleh mahkamah syariah, sekaligus menjelaskan ianya tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan.

Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan.

Sekian, terima kasih

0 comments:

Post a Comment

UCAPAN ABDUL HADI AWANG SEMASA PEMBENTANGAN USUL RANG UNDANG-UNDANG AKTA355

Thursday 6 April 2017 ·


Mukadimah

Terima kasih Tan Sri Yang Di Pertua Dewan Rakyat,

Saya mohon untuk menyambung serta menghuraikan Usul yang telah saya bentangkan mengikut Peraturan Mesyuarat 49(1) yang dibaca bersama Peraturan Mesyuarat 28,

Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat di persidangan Dewan Rakyat pada 24 November 2016 yang lalu di Dewan Yang Mulia ini.

Tan Sri Yang di-Pertua, dan semua Ahli-Ahli Yang Berhormat Anggota Dewan Rakyat :

1. Saya berdiri pada hari ini sebagai anggota Dewan Rakyat yang dipilih oleh rakyat, dalam ruang lingkup tugas saya untuk membawa suatu Rang Undang-undang Ahli Persendirian bernama Rang Undang-undang Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) (Pindaan) 2016, yang dibenarkan oleh sistem demokrasi berparlimen yang di amalkan dalam negara kita sebagaimana mengikut Peraturan Mesyuarat 49 (1).

2. Saya ingin mengajak anggota Dewan pada hari ini supaya mendengar dengan deria yang terbuka, membaca dengan mata hati yang tulus, berfikir dengan penuh kematangan dan tanpa prejudis terhadap pembentangan saya ini, kerana itulah sifat yang sepatutnya kita miliki sebagai warga negara dan anggota Dewan yang bertamadun. Sikap berfikir secara berlais-lapis sehingga menimbulkan prasangka karut melampau-lampau adalah tidak bagus diamalkan terutamanya dalam Dewan yang mulia ini.

3. Saya mengambil tanggungjawab ini adalah bertepatan dengan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, dalam Pembukaan Penggal Parlimen, di Mesyuarat Pertama, Penggal Kelima, Parlimen Ketiga Belas, pada Isnin 6 Mac 2017 dengan titah :

“Sebagai sebuah negara yang mengamalkan prinsip wasatiyyah, atau kesederhanaan, Beta menyokong segala inisiatif yang dilaksanakan agar sebarang unsur penghinaan terhadap agama Islam dan institusinya di negara ini ditangani dengan kebijaksanaan dan ketegasan. Beta berharap langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menangani penyebaran ajaran yang menyeleweng daripada Islam melalui media massa dan laman web terus dipertingkatkan termasuklah meneruskan pemerkasaan undang-undang pentadbiran agama Islam.”

4. Manakala titah Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong ke-14 dalam Pembukaan Penggal Parlimen di Mesyuarat Pertama, Penggal Keempat, Parlimen Ketiga Belas pada 7 Mac 2016 pula mengandungi titah :

“Beta menyokong penuh segala inisiatif bagi mendaulatkan Islam sebagai agama Persekutuan dan dalam masa yang sama agama-agama lain boleh diamalkan dengan bebas dan damai dinegara ini.Beta berharap langkah-langkah kearah memperkukuhkan institusi agama dan kecekapan pelaksanaan undang-undang pentadbiran agama Islam melalui pemerkasaan mahkamah syariah dapat disegerakan”.

5. Saya terpanggil untuk menjelaskan bahawa Perlembagaan Persekutuan dalam Perkara 3 (1) menyatakan: “Agama Islam adalah agama bagi Persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan”.

6. Kita sepatutnya hendaklah memerdekakan fikiran kita daripada Suruhanjaya Reid yang mentafsirkan perlembagaan yang membataskan Islam dalam hal-hal yang tertentu dan tidak menjayakan Islam sebagai agama yang sempurna, lengkap dan boleh menyelesaikan masalah. Mereka menafsirkan Islam daripada perkataan “Religion” dalam bahasa Inggeris, tafsiran yang tidak berpijak dengan bahasa asal Islam daripada perkataan al-Din yang memberi makna yang menyeluruh.

7. Kita mestilah mentafsirkan Islam yang bukan hanya kepercayaan dan upacara agama atau urusan individu semata-mata, bahkan Islam adalah cara hidup yang lengkap termasuk semua bidang amalan manusia, samada peribadi, kemasyarakatan, perundangan, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, moral, kehakiman, tadbir - urus dan cara hidup serta akhlak berpandukan wahyu dari Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW.

8. Dalam Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan juga menyatakan:

Fasal 1; “Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan, tertakluk kepada Fasal (4), mengembangkan agamanya.”, dan

Fasal 3;“Tiap-tiap kumpulan agama adalah berhak: (a) menguruskan hal ehwal agamanya sendiri; (b) menubuh dan menyenggara institusi-institusi bagi maksud-maksud agama atau khairat.”,

Fasal 4; “Undang-undang Negeri dan mengenai Wilayah Persekutuan, undang-undang Persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan agama antara orang-orang yang menganuti agama Islam.”

9. Dari peruntukan ini amatlah jelas bahawa orang-orang Islam berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Di sini jelas menunjukkan bahawa wujudnya keperluan untuk urusan agama Islam ditadbir oleh orang Islam dan tidak mencampuri agama lain berdasarkan prinsip keadilan dan kemakmuran. Manakala orang bukan Islam bebas mengamalkan agama mereka tanpa menggugat kedamaian negara, di masa yang sama tidak mengganggu-gugat amalan agama bagi orang Islam dalam negara kita ini.

10. Sejarah telah membuktikan bahawa orang yang bukan Islam bebas beragama ketika Islam memerintah dan berkuasa pada zaman kegemilangannya. Peperangan berlaku pada awal penaklukan kerana Islam ditentang hebat dengan kekerasan bersenjata dan kebebasan dakwahnya diganggu-gugat oleh pihak musuh.

11. Selepas musuh berjaya dikalahkan, negeri-negeri yang bukan Islam dibebaskan daripada kerajaan yang zalim sebelumnya. Rakyatnya yang ada di dalam negara tidak dipaksa menganut Islam, harta benda mereka tidak dirampas, rumah ibadat tidak dirobohkan, cara hidup mereka tidak diganggu, bahkan mereka dilayan dengan adil, lebih baik daripada pemerintah yang se bangsa dengan mereka.

12. Tidak ada sebarang paksaan walaupun pada masa itu kekuatan bala tentera boleh digunakan untuk kekerasan dan paksaan. Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW dan para sahabat yang memerintah pada masa itu sentiasa berpesan dalam perkara ini. Lihatlah contoh-contoh yang ditunjukkan oleh penguasa yang adil dan berpegang kepada ajaran Islam yang tulen, bukannya yang menjadikan Islam sebagai tempelan semata-mata. Hakikat ini disedari oleh orang yang mengkaji sejarahnya dengan jujur, penuh kesedaran, beretika dan berdisiplin.

Tan Sri Yang Di-Pertua,

Sejarah Akta 355

13. Saya mendengar ada kalangan di luar sana yang cuba berhujah bahawa pindaan Akta 355 adalah tidak sah dari sudut perlembagaan kerana urusan agama Islam adalah di bawah kuasa negeri. Memang benar dari satu sudut bahawa urusan agama Islam adalah urusan negeri, terletak di bawah kuasa negeri, dengan Badan Perundangan sebagai penggubal undang-undang berkaitan Islam dan Sultan atau Raja sebagai Ketua Agama Islam.

14. Izinkanlah saya menjelaskan secara ringkas bahawa berikutan daripada kedudukan Islam adalah sebahagian daripada urusan bagi negeri-negeri dan tertakluk kepada peruntukan Perlembagaan negeri, maka Perkara 74 Perlembagaan Persekutuan telah menyebut tentang struktur pembahagian kuasa perundangan antara Persekutuan dan negeri-negeri.

15. Seiringan dengan peruntukan Perkara 74, Perlembagaan Persekutuan telah mengadakan Jadual Kesembilan yang dibahagikan kepada tiga senarai utama, iaitu Senarai I (Senarai Persekutuan), Senarai II (Senarai Negeri) dan Senarai III (Senarai Bersama).

16. Apabila kita merujuk Butiran 1, Senarai Negeri, Jadual Kesembilan, ianya menerangkan bidang kuasa negeri-negeri berkaitan hal ehwal Islam adalah jelas dan tidak dinafikan. Namun, negeri adalah terhad apabila tidak boleh menggubal kesalahan dan hukuman mengenai perkara-perkara yang tersenarai di bawah Senarai Persekutuan.

17. Oleh yang demikian, Parlimen diberikan kuasa oleh Perlembagaan untuk menentukan bidang kuasa Mahkamah Syariah berkaitan kesalahan dan hukuman yang boleh dibuat oleh Badan Perundangan Negeri untuk dilaksanakan di Mahkamah Syariah.

18. Dengan kata lain, Parlimen boleh membuat akta untuk menentukan bidang kuasa Dewan Perundangan Negeri berkaitan hukuman-hukuman yang boleh dijatuhkan kepada Mahkmah Syariah sebagaimana dijelaskan dalam Butiran 1.

19. Secara telitinya, prinsip-prinsip yang termaktub dalam Butiran 1, Senarai Negeri, Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan adalah :

1) Terhad kepada umat Islam. Bidang kuasa Mahkamah Syariah terhad hanya kepada orang yang menganut agama Islam. Oleh itu orang bukan Islam tidak perlu bimbang dengan agenda politik pihak tertentu yang cuba menakut-nakutkan masyarakat bukan Islam.

2) Terhad kepada perkara-perkara dalam Butiran 1; tidak termasuk perkara-perkara dalam Senarai Persekutuan dan perkara-perkara lain dalam Senarai Negeri.

3) Tertakluk kepada had hukuman maksimum yang diberikan oleh undang-undang persekutuan.

20. Justeru itu, berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, Akta 355 adalah sebuah akta yang sah dengan mengambil punca kuasa daripada Butiran 1, Senarai Negeri, Jadual Kesembilan, Perlembagaan Persekutuan.

Tan Sri Yang Di-Pertua,

21. Akta 355 atau Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) telah diluluskan oleh Parlimen pada 3 Mac 1965 yang mulanya dikenali sebagai Muslim Courts (Criminal Jurisdiction) Act atau Akta Mahkamah Orang-orang Islam (Bidang Kuasa Jenayah) dan hanya diberi bidang kuasa mengenai kesalahan yang boleh dihukum dengan denda tidak lebih RM 1000 dan penjara tidak lebih enam bulan atau kedua-duanya.

22. Akta 355 ini merupakan suatu akta untuk memberi bidang kuasa kepada mahkamah-mahkamah yang ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang Negeri bagi maksud membicarakan kesalahan-kesalahan di bawah hukum syarak.

23. Ketika Akta 355 dibentangkan pada tahun 1965, ahli parlimen yang membahaskan semuanya ahli-ahli Parlimen Islam sahaja dan tiada bantahan pun dari Ahli Parlimen bukan Islam walaupun ketika itu Lee Kuan Yew turut hadir sebagai Ahli Parlimen sebelum pemisahan Singapura daripada Malaysia.

24. Dalam perbahasan tersebut juga telah dibangkitkan supaya hukuman yang diletakkan adalah tidak mutlak dan boleh dipinda atau ditambah. Bidang kuasa yang dihadkan hanyalah permulaan dan ia adalah proses ke arah kesempurnaan.

25. Bidang kuasa itu telah ditambah pada tahun 1984 dengan pindaan kepada akta itu dan Mahkamah Syariah diberi bidang kuasa mengenai kesalahan yang boleh dihukum dengan penjara tidak lebih tiga tahun atau denda tidak lebih RM 5000 atau rotan tidak lebih enam sebatan atau gabungan hukuman itu.

26. Pada tahun 1988, Akta 1965 telah disemak semula dan diubah nama kepada Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965 (Akta 355).

27. Akta ini telah diperluaskan pemakaiannya ke negeri Sabah dan Sarawak pada tahun 1989 melalui Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) (Pindaan dan Perluasan). Ini adalah kerana pada ketika Akta itu digubal, Mahkamah-mahkamah Syariah belum lagi dibentuk di kedua-dua negeri tersebut. Oleh sebab itu, ahli-ahli Dewan Sabah dan Sarawak tidak perlu risau kerana akta ini sudah terpakai di Sabah dan Sarawak sejak puluhan tahun dan ianya adalah jelas tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan mahupun Perjanjian Malaysia 1963.

28. Satu lagi pindaan yang dibuat kepada Perlembagaan Persekutuan melalui Akta Perlembagaan (Pindaan) 1988 ialah Perkara 121 Perlembagaan Persekutuan bagi menyelesaikan percanggahan antara Mahkamah Tinggi dengan Mahkamah Syariah.

29. Selain itu juga, Parlimen telah meminda Perkara 5 Perlembagaan Persekutuan dalam hal penangkapan bagi sesuatu kesalahan yang boleh dibicarakan oleh Mahkamah Syariah, sebutan-sebutan dalam fasal itu mengenai seorang Majistret hendaklah ditafsirkan sebagai termasuk sebutan-sebutan mengenai seorang hakim Mahkamah Syariah.

30. Oleh kerana itu jika seorang ditangkap bagi kesalahan yang boleh dibicarakan oleh Mahkamah Syariah dan ia tidak dilepaskan, orang itu hendaklah dibawa ke hadapan seorang hakim syariah dengan segera, sekiranya tiada apa-apa sebab yang berpatutan, walau bagaimanapun dalam tempoh dua puluh empat jam (tidak termasuk masa perjalanan yang perlu) dan orang itu tidak boleh ditahan selanjutnya dengan tiada kuasa hakim syariah itu. Sekurang-kurangnya pindaan itu telah menyamakan kuasa hakim Mahkamah Syariah dalam perkara itu dengan kuasa Majistret.

31. Setelah hampir 32 tahun Akta 355 tidak dipinda, maka pada 26 Mei 2016 yang lalu, saya mengambil rasa tanggungjawab dan keberanian sebagai seorang ahli Parlimen untuk mengemukakan “Usul untuk membuat Pindaan Akta 355” mengikut Peraturan Mesyuarat 49 (1) demi menyahut seruan fastabiqul khairat (berlumba-lumba melakukan kebaikan) dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh parti-parti lain.

32. Saya telah memohon kepada Tan Sri Yang Di-Pertua untuk ditangguhkan perbahasan pada hari tersebut sehingga ke hari ini bagi memberi ruang kepada ahli-ahli Dewan, tokoh-tokoh akademik, NGO-NGO, orang bukan Islam dan seluruh rakyat Malaysia untuk membuat kajian terperinci dan mengkaji berkenaan pindaan ini. Inilah sikap keterbukaan yang kami mahu tunjukkan kepada ahli dewan dan rakyat. Inilah satu-satunya cadangan pindaan akta yang dibahaskan secara terbuka disemua peringkat, diadakan jelajah, dialog, forum, wacana dan perbincangan diperingkat rakyat sebelum ianya dibentangkan dan dibahas dalam dewan yang mulia pada hari ini. Sedangkan ratusan akta yang telah dipinda melalui perbahasan dalam Dewan Rakyat tanpa melalui perbahasan awam malah tidak pun disedari oleh masyarakat awam.

33. Ini menjelaskan bahawa apa yang dibentangkan oleh saya pada hari ini, adalah tidak melalui pintu belakang, tidak mempunyai maksud tersembunyi. Ianya adalah terang benderang, ibarat bulan purnama mengambang penuh yang terbuka dilihat oleh semua manusia yang matang dan sejahtera.

Tujuan pindaan

34. Tujuan cadangan pindaan ini adalah untuk memperkasakan hukuman di Mahkamah Syariah yang pada waktu ini adalah jauh lebih rendah dari hukuman yang boleh dikenakan oleh Mahkamah Sivil yang paling rendah dalam negara kita. Mahkamah Syariah diberi bidang kuasa mengenai kesalahan yang boleh dihukum dengan penjara tidak lebih tiga tahun atau denda tidak lebih RM 5000 atau rotan tidak lebih enam sebatan atau gabungan hukuman itu. Bidang kuasa ini masih rendah daripada bidang kuasa Majistret Kelas Pertama yang biasanya boleh membicarakan kes yang boleh dihukum dengan penjara sepuluh tahun dan boleh menjatuhkan hukuman lima tahun penjara atau denda RM10,000 atau sebat dua belas kali atau gabungannya.

35. Secara bandingannya dan contoh untuk difahami oleh kita semua, perlindungan untuk keutuhan sistem perkahwinan kepada umat Islam adalah lebih lemah berbanding perlindungan untuk masyarakat bukan Islam. Misalnya dalam kes penipuan pendaftran perkahwinan dan sindiket kahwin palsu, hukuman untuk kesalahan ini dalam undang-undang untuk bukan Islam lebih tinggi iaiitu 10 tahun penjara dan denda RM15,000 berdasarkan seksyen 40 Akta Pembaharuan Undang-undang (Pernikahan dan Penceraian) 1976.

36. Selain itu, jika hukuman terhadap kesalahan persetubuhan luar tabie dengan haiwan di bawah Seksyen 377 Kanun Keseksaan boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda atau sebatan maka hukuman 3 tahun penjara, RM5000 denda dan 6 sebatan untuk kesalahan terhadap manusia adalah terlalu ringan.

37. Dan terdapat juga kesalahan yang hampir sama di bawah Kanun Keseksaan dan di bawah Enakmen Jenayah Syariah seperti kesalahan sumbang mahram, kesalahan liwat, dan keterlibatan dalam pelacuran. Kadar hukuman di bawah Kanun Keseksaan jauh lebih tinggi misalnya bagi kesalahan sumbang mahram (incest) hukumannya ialah penjara tidak kurang 10 tahun dan tidak melebihi 30 tahun (Seksyen 376B Kanun Keseksaan).

38. Hakikatnya Akta 355 ini sudah lama tidak dipinda iaitu sejak 1984, hampir 32 tahun yang lalu. Institusi Mahkamah Syariah perlu dan sewajarnya dimartabatkan sejajar Malaysia sebagai sebuah negara Islam dan Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf Islam adalah agama persekutuan. Kedudukan mahkamah syariah sekarang merupakan suatu penghinaan kepada undang-undang dan institusi syariah.

39. Ada pula di luar sana pihak-pihak yang meremehkan cadangan meningkatkan hukuman sebagai salah satu cara untuk memerkasakan mahkamah syariah dalam negara kita. Di sinilah kita sebagai Ahli Dewan perlu untuk memahami proses perundangan melalui Dewan yang mulia ini, berbanding dengan kaedah pemerkasaan yang boleh dilaksanakan tanpa melalui proses perundangan dari Dewan ini.

40. Sememangnya ada berbagai langkah dan kaedah yang boleh dilaksanakan untuk memperkasakan kedudukan mahkamah syariah dalam negara kita ini. Semuanya boleh dilakukan secara serentak dan boleh terus dilaksanakan sekarang oleh pihak kerajaan secara eksekutif oleh pihak yang berkuasa melalui kuasa yang diperuntukkan kepada agensi yang dipertanggungjawabkan.

41. Antara yang boleh dilaksanakan sekarang ini tanpa usul persendirian ialah: (1) memperkemaskan prosedur siasatan – pendakwaan – pembelaan supaya lebih efisien dan adil, (2) melengkapkan infrastruktur fizikal kompleks mahkamah dan susun-aturnya di berbagai peringkat, (3) memberikan latihan perundangan yang lebih terancang kepada semua lapisan Yang Arif Hakim dan kakitangan mahkamah sesuai dengan perkembangan semasa yang pantas, (4) menambahkan peruntukan kewangan dan tenaga manusia supaya kes-kes perundangan boleh dikendalikan dengan cepat; dan sebagainya.

42. Saya tegaskan sekali lagi bahawa semua langkah – langkah di atas boleh terus dilaksanakan oleh pihak eksekutif di agensi yang berkenaan sekiranya dipersetujui oleh pihak Kerajaan dalam negara kita, tanpa perlu kepada satu cadangan rang undang – undang baharu diperkenalkan.

Tan Sri Yang Di-Pertua,

43. Akta 355 yang berkuatkuasa sekarang adalah terhad kepada bidang kuasa jenayah bagi membolehkan Mahkamah-mahkamah Syariah membicarakan kesalahan-kesalahan yang boleh dihukum tidak melebihi 3 tahun atau apa-apa denda tidak melebihi RM5000 atau sebat tidak melebihi 6 kali atau apa-apa cantumannya seperti yang telah dinyatakan sebelum ini. Akta asal yang ada pada masa ini adalah seperti berikut :

Seksyen 2. Bidang kuasa Jenayah Mahkamah Syariah.

Mahkamah Syariah yang ditubuhkan dengan sempurnanya di bawah mana-mana undang-undang dalam sesuatu Negeri dan diberi bidang kuasa ke atas orang-orang yang menganuti agama Islam dan berkenaan dengan mana-mana perkara yang disebut satu persatu dalam Senarai II bagi Senarai Negeri dalam Jadual Kesembilan kepada Perlembagaan Persekutuan adalah dengan ini diberi bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam oleh orang-orang yang menganuti agama tersebut yang boleh ditetapkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis:

Dengan syarat bahawa bidang kuasa sedemikian tidaklah boleh dijalankan berkenaan dengan apa-apa kesalahan yang boleh dihukum penjara selama tempoh melebihi tiga tahun atau denda melebihi lima ribu ringgit atau sebatan melebihi enam kali atau apa-apa gabungan hukuman-hukuman tersebut.

44. Pindaan yang saya cadangkan pula adalah terhadap provisio, di mana Akta 355 yang dicadangkan dipinda akan berbunyi seperti berikut :

Seksyen 2. Bidang kuasa Jenayah Mahkamah Syariah.

Mahkamah Syariah yang ditubuhkan dengan sempurnanya di bawah mana-mana undang-undang dalam sesuatu Negeri dan diberi bidang kuasa ke atas orang-orang yang menganuti agama Islam dan berkenaan dengan mana-mana perkara yang disebut satu persatu dalam Senarai II bagi Senarai Negeri dalam Jadual Kesembilan kepada Perlembagaan Persekutuan adalah dengan ini diberi bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam oleh orang-orang yang menganuti agama tersebut yang boleh ditetapkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis :

Dengan syarat bahawa bidang kuasa sedemikian tidaklah boleh dijalankan berkenaan dengan apa-apa kesalahan yang boleh dihukum penjara selama tempoh melebihi tiga puluh tahun atau denda melebihi satu ratus ribu ringgit atau sebatan satu ratus kali sebagaimana di tadbir selaras dengan tatacara jenayah Syariah atau apa-apa gabungan hukuman-hukuman tersebut.

Implikasi pindaan

45. Cadangan pindaan ini tidak akan mengubah atau menambah kuasa Dewan Perundangan Negeri berkaitan jenis-jenis kesalahan. Kuasa dan bidang kuasa Dewan Perundangan Negeri berkaitan jenis kesalahan adalah kekal seumpama sedia ada, yang mana Dewan Perundangan Negeri hanya boleh membuat hukuman terhadap kesalahan-kesalahan yang berkaitan perintah agama Islam, tetapi tidak boleh membuat hukuman atas kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang ada dalam Senarai Persekutuan. Akta 355 itu sendiri pada asalnya bukan berkaitan kuasa Dewan Perudangan Negeri mengenai jenis kesalahan.

46. Jika pindaan terhadap provisio dalam Akta 355 diluluskan di Parlimen, ia tidak meningkatkan kadar hukuman secara automatic, sebaliknya Dewan Undangan Negeri (DUN) bagi setiap negeri perlu meluluskan had hukuman bagi setiap kesalahan di peringkat negeri-negeri terlebih dahulu. Peluang untuk berbahas mengenai kadar hukuman yang munasabah masih terbuka di peringkat DUN, itupun sekiranya pihak berkuasa di Negeri ingin mempertimbangkan perubahan kuantum hukuman kesalahan di bawah senarai negeri.

47. Dewan Perundangan Negeri dalam masa yang sama boleh meletakkan jenis hukuman yang mendidik dan lebih ringan daripada pemenjaraan atau lebih rendah daripada sebatan, seperti parol, amaran keras dan seumpamanya.

48. Akta ini juga tidak menimbulkan implikasi ketidaksamarataan sama sekali. Perkara 8 (1) Perlembagaan Persekutuan sememangnya menegaskan semua orang adalah sama di sisi undang-undang. Kesamarataan tersebut hanya merujuk kepada kategori atau “genre” yang sama, sebagai contoh, Islam dan bukan Islam adalah bukan kategori atau genre yang sama tetapi kategori yang sama ialah hukuman yang berlainan kepada 2 kumpulan orang Islam. Walaubagaimanapun, Perkara 8 (2) Perlembagaan Persekutuan juga dengan jelas membenarkan pengecualian kepada peruntukan kewujudan undang-undang lain dalam Perlembagaan Persekutuan, ini termasuklah Akta 355.

49. Manakala untuk memahami rasional kuantum hukuman yang dicadangkan dalam pindaan ini, ianya adalah berasaskan hasrat yang melibatkan pemerkasaan bidangkuasa hukuman Mahkamah Syariah agar ia setanding dengan bidangkuasa Mahkamah Sesyen (bagi Mahkamah Sivil).

50. Maka saya mencadangkan penjara maksimum sehingga 30 tahun, di mana tempoh 30 tahun adalah bersamaan dengan hukuman Penjara Seumur Hidup (Imprisonment For Life) bagi Mahkamah Sivil, iaitu sebagaimana yang ditafsirkan oleh Seksyen 3 Criminal Justice Act, “Hukuman Penjara Seumur Hidup adalah bersamaan dengan hukuman Penjara 30 tahun”. Bahkan di bawah Akta Senjata Api “Imprisonment For Life” boleh membawa maksud Penjara Sampai Mati. Hukuman “sumbang mahram” pula sebagaimana yang disebut dalam Akta 574 Kanun Keseksaan, perkara 376B boleh membawa hukuman penjara maksima 30 tahun jika sabit kesalahan.

51. Kuantum denda RM100,000 yang dicadangkan pula adalah mengambil kira perubahan nilai matawang selepas 32 tahun akta ini tidak dipinda. Jumlah RM5000k pada tahun 1985 (tahun pindaan nilai denda) adalah satu jumlah yang subtantial pada masa itu, jika dinisbah kepada jenis-jenis kesalahan yang boleh dihukum denda di bawah bidangkuasa Mahkamah Syariah. Justeru jumlah maksimum RM100,000 yang dicadangkan kini adalah mengambil kira perubahan nilai matawang dinisbahkan dengan jenis-jenis kesalahan di bawah bidangkuasa Mahkamah Syariah, agar ia dapat menggabungkan elemen untuk memberi pengajaran dan menggerunkan pesalah serta masyarakat awam. Tambahan pula, jumlah maksimum RM100,000 ini adalah jauh lebih rendah daripada bidangkuasa Mahkamah Sesyen Sivil yang diberi kuasa mengenakan denda tanpa had, bahkan sehingga mencecah jutaan ringggit, tertakluk kepada peruntukan spesifik di bawah Akta-Akta yang berkaitan.

Kekeliruan dan kebimbangan yang ditimbulkan

Kekeliruan pertama : Kononnya RUU Pindaan 355 adalah Hudud

52. Walaupun berkali-kali saya menjelaskan bahawa cadangan pindaan ini tiada kaitan dengan Hudud, tetapi nampaknya ada lagi individu dan parti parti politik tertentu dalam negara ini yang tidak cuba memahami, atau buat-buat tak faham, atau sengaja tidak mahu faham. Saya ingin menegaskan lagi bahawa hukuman potong tangan dan rejam tidak boleh dikenakan malah tidak termasuk dalam kesalahan yang boleh dihukum dengan hukuman seperti ini, kerana ianya bukan dalam kuasa dan bidang kuasa Dewan Undangan Negeri.

53. Di masa yang sama, wujud pula kategori ekstrimis media atau pelampau media yang menabur pembohongan dan sentiasa mengulang-ngulang tajuk pemberitaan yang songsang dengan berita asal, dan mengubah apa yang diperkatakan mengikut selera mereka. Semuanya ini dilakukan tanpa rasa bersalah, tanpa tanggungjawab, seolah – olah mereka bebas berbohong sesuka hati, seolah tidak tanggungjawab dosa-pahala dalam tindakan ganas mereka.

54. Kita sama – sama tahu bahawa semuanya dusta songsang ini dilakukan supaya medianya sensasi dan laku di pasaran media. Kepada pengamal media dan media sosial beragama Islam, termasuklah pelampau papan-kunci, suka saya memperingatkan bahawa kita mempunyai perkiraan dosa-pahala dan pembalasan di hari Akhirat yang tidak terperi hukumannya. Kecualilah ada di antara kita yang merasa cerdik, hebat dan kuat untuk berdepan dengan kemurkaan Tuhan Rabbul Jalil di Hari Pembalasan Nya nanti.

55. Bagi menjelaskan kepada kalangan yang benar-benar ingin memahami, suka saya mengambil peluang ini untuk menjelaskan apakah sebenarnya hukum hudud itu. Hukum Islam ada tiga kategori iaitu hukum hudud, qisas dan takzir.

56. Hudud merangkumi kesalahan yang dinyatakan dalam al- Quran dan as-Sunnah, dan dijelaskan oleh para ilmuan Islam sepanjang zaman sebagai kesalahan jenayah: (1) mencuri (2) merompak (3) berzina (4) menuduh zina (5) Minum arak (6) murtad.

57. Pada masa sekarang ini, semua kesalahan hudud dalam kategori (1) mencuri (2) merompakadalah berada dalam Kanun Keseksaan iaitu bidang kuasa Mahkamah Sivil.

58. Manakala kesalahan (3) berzina (4) menuduh zina (5) Minum arak (6) murtad sudah puluhan tahun diamalkan dibawah undang undang syariah di negeri masing masing (Senarai Negeri Jadual Kesembilan) dan sememangnya hanya diguna serta terpakai kepada orang Islam sahaja. Ini bukan perkara baru, kecuali akal fikiran kita tidak mahu sedar dan insaf.

59. Apa yang dicadangkan untuk diperkasakan peranan Mahkamah Syariah melalui pindaan ini adalah hanya terhadap kesalahan yang di bawah bidang kuasa negeri sahaja, iaitu untuk kesalahan (3) berzina (4) menuduh zina (5) minum arak (6) murtad.

60. Secara jelasnya, apa yang dicadangkan ialah untuk meningkatkan jumlah hukuman supaya selari dengan syariat Islam supaya jumlah hukuman pada masa ini yang hanya tertakluk kepada maksima 3 tahun penjara, RM5000 denda dan 6 kali sebatan; dapatlah dipertingkatkan kepada jumlah hukuman penjara yang lebih tinggi (ditentukan dan dikanun di negeri masing masing nanti) dan denda yang lebih munasabah, serta rotan mengikut syariat Islam dengan syarat dan jumlah sebatan yang lebih menepati syariat Islam.

61. Rotan mengikut syariat Islam pula adalah sangat berbeza dengan “rotan hukuman sivil”. Rotan mengikut syariat Islam adalah TIDAK BOLEH mencederakan,

TIDAK BOLEH dilakukan hingga kulit terkoyak atau berdarah, pukulan sebat hendaklah di merata-rata anggota tubuh kecuali muka, kepala, dada dan kemaluan. Pukulan sebat hendaklah dengan cara yang sederhana, di mana orang yang menyebat tidak boleh mengangkat rotan hingga ke paras kepalanya. Semuanya dilakukan dalam keadaan pesalah hendaklah berdiri bagi lelaki dan duduk bagi perempuan, serta memakai pakaian nipis yang menutup auratnya mengikut Hukum Syarak.

Kekeliruan kedua : Melibatkan orang bukan Islam

62. RUU Pindaan 355 adalah hak bagi penganut Islam sahaja. Maka saya menyeru supaya umat Islam bersabar dengan agama mereka berpandukan al-Quran dan As-Sunnah termasuklah dalam hubungan masyarakat majmuk di Malaysia.

63. Walaupun kewujudan masyarakat majmuk di negara kita adalah ciptaan penjajah mengikut acuannya bagi menjayakan agenda pecah dan perintah, namun al-Quran lebih mendahului petunjuk bermasyarakat majmuk dengan adil dan bersaudara di atas konsep kemanusiaan sejagat. Firman Allah SWT: (yang bermaksud)

“Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia -mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam Pengetahuan Nya (akan keadaan dan amalan kamu)”. (Surah Al-Hujurat: ayat 13)

64. Kita diwajibkan berpegang kepada konsep tiada paksaan dalam beragama. Dalam masa yang sama, Islam memerintah penganutnya supaya berdialog dengan dengan cara terbaik, khususnya bersama penganut yang mempunyai kitab suci. Firman Allah SWT: (yang bermaksud)
َِٓ ِ
“Dan janganlah kamu berbahas dengan Ahli Kitab melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali orang-orang yang berlaku zalim di antara mereka dan katakanlah (kepada mereka ): Kami beriman kepada (al-Quran) yang diturunkan kepada kami dan kepada (Kitab) yang diturunkan kepada kamu dan Tuhan kami, juga Tuhan kamu , adalah Satu dan kepadaNyalah, kami patuh dengan berserah
diri.” (Surah Al-Ankabut: ayat 46)

65. Saya mengajak semua pihak agar melihat Islam secara langsung daripada sumber kitab suci al-Quran secara budaya ilmu yang bijak dan sihat. Bukannya budaya ISIS dan DAESH berhujahkan senjata tanpa ilmu seperti yang dipaparkan oleh
Barat dan pelampau medianya yang merancang terhadap Islam dan penganutnya yang dizalimi.Jangan zalimi Islam dan penganutnya sehingga melangkah
sempadan.

66. Izinkanlah saya membuat kesimpulan dengan bahasa yang paling mudah dan terbuka, bahawa:

(1) Cadangan ini bukanlah satu hukum hudud, dan bukan satu jalan belakang untuk melaksanakan hukum hudud, dan bukan juga satu cubaan untuk mengelirukan mana-mana pihak apatah lagi anggota Dewan yang mulia ini;

(2) Cadangan pindaan ini juga hanyalah terpakai kepada penganut Islam sahaja dalam negara kita sebagaimana kewujudan dwi-sistem mahkamah syariah dan
mahkamah sivil sejak ratusan tahun lalu;

Pindaan ini sekali-kali tidak menyebabkan berlaku perlanggaran kuasa – kuasa mahkamah sivil oleh mahkamah syariah, sekaligus menjelaskan ianya tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan.

Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan.

Sekian, terima kasih

0 comments:

 
Copyright © -2012 buletin All Rights Reserved | Template Design by Favorite Blogger Templates | Blogger Tips and Tricks